วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

           มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้า โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

           1. พัฒนากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain)  ตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ำ  ไปยังการขายปลายน้ำ  หน้าร้านค้า  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ  Logistics  การบริหารสินค้าคงคลัง  การขนส่ง  และระบบติดตามประมวลผลสารสนเทศ  ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ  อย่างเป็นระบบ

           2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   และสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์  การบริการ  และ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

           3. ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า  ลูกค้า  ด้วยความเป็นธรรม  สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  และคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

           4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม   และชุมชน

           5. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากล

          สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และสังคม เพื่อพัฒนาคุณค่า และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิตอล พัฒนาระบ[บริหารงานอัตโนมัติ  ที่สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และสังคม อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ที่หลากหลายในช่องทางที่แตกต่างกัน

          จากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึง นโยบายการค้าเสรี ทำให้การทำธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น  นอกจากคู่แข่งในประเทศแล้ว ยังมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งนี้ด้วย

          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการตลาด  และตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน  รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศและ คู่แข่งภายนอกประเทศ จึงได้กำหนดอุดมการณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ค่านิยม 

          1. สู้เพื่อชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานมีความเป็นนักสู้โดยเริ่มต้นจากตนเอง เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และชนะการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการคิดวางกลยุทธ์ที่จะต่อสู้ในธุรกิจตลอดเวลา และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เปิดใจรับการปรับแผนการทำงาน

          2. คิดบวก : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานเกิดความคิดเชิงบวก ว่าสามารถทำงานได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความสำเร็จ โดยเน้นให้คิดประสบความสำเร็จบ่อยๆ โดยไม่มีเงื่อนไข

          3. วินัย : สร้างวินัยในการทำงาน รวมถึงการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน ด้วยความเที่ยงตรง และความผูกพันในการทำงานแก่องค์กร พร้อมติดตามผลปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          4. ศรัทธา : เสริมทัศนคติแก่พนักงานให้เกิดความศรัทธาต่อตนเองในความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และกระทำความดีทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงสร้างความศรัทธาของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์กร และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น และเกิดความผูกพันในการทำงาน

           5. รวดเร็ว : พัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่รวดเร็วในการบริการลูกค้า ความกล้าในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน โดยยึดคุณค่าของลูกค้า ด้วยความสมดุลกับความเป็นพนักงานขององค์กรในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม

           6. ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม : ปลูกฝังความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กร สังคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในที่ลับ และในที่แจ้ง

           7. สามัคคี : สร้างวิธีคิดที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกับองค์กร  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

           ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี  โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561   เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน