ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2565256425632562256125602559255825572558

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2565

 


 20 พฤษภาคม 2565

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ร่วมค้ำประกันบ. สหโคเมเฮียว ต่ออายุค้ำประกันบ.สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น และขายเครื่อง Sorter พร้อมอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์

 อ่านต่อ


 9 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัท

 อ่านต่อ


 25 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ


 22 เมษายน 2565

ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 อ่านต่อ


 23 มีนาคม 2565

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565

 อ่านต่อ


 11 มีนาคม 2565

พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

 อ่านต่อ


 18 กุมภาพันธ์ 2565

พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

 อ่านต่อ


 17 มกราคม 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

 อ่านต่อ


 14 มกราคม 2565

ร่วมค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น)ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารต่างๆ

 อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2564

 


 19 พฤศจิกายน 2564

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

 อ่านต่อ


 18 พฤศจิกายน 2564

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

 อ่านต่อ


 28 ตุลาคม 2564

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

 

 อ่านต่อเอกสารแนบ


 8 ตุลาคม 2564

ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

 อ่านต่อ


 20 สิงหาคม 2564

ต่ออายุสัญญาใช้บริการพื้นที่วางสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี

 อ่านต่อ


 11 มิถุนายม 2564

1. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารต่าง ๆ

2.ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

 อ่านต่อ


 24 พฤษภาคม 2564

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 อ่านต่อ


 21 พฤษภาคม 2564

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาห้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)

 อ่านต่อ


 14 พฤษภาคม 2564

1. สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด

2. แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท ไทยทาคายา จำกัด

 อ่านต่อ


 10 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  56  ปี พ.ศ. 2564  บนเว็บไซด์ของบริษัท

 อ่านต่อ


 26 เมษายน 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ


 19 เมษายน 2564

เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 อ่านต่อ


 23 มีนาคม 2564

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564

 อ่านต่อ


 12 มีนาคม 2564

พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

 อ่านต่อ


 19 กุมภาพันธ์ 2564

พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

 อ่านต่อ


19 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2563(F45-3)

 อ่านต่อ


 22 มกราคม 2564

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เปลี่ยนแปลง)

 อ่านต่อ


15 มกราคม 2564

ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารต่าง ๆ

 อ่านต่อ

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2563

 


 15 ธันวาคม 2563

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

 อ่านต่อ


 20 พฤศจิกายน 2563

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 อ่านต่อ


13 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 (F45-3)

 อ่านต่อ


 9 ตุลาคม 2563

ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

 อ่านต่อ


 26 สิงหาคม 2563

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 อ่านต่อ


 21 สิงหาคม 2563

1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ใช้บริการพื้นที่วางสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี
3. แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประเทศฝรั่งเศส

 อ่านต่อ


 14 สิงหาคม 2563

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท

 อ่านต่อ


14 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 (F45-3)

 อ่านต่อ


 31 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ


 21 กรกฎาคม 2563

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 อ่านต่อ


 17 กรกฎาคม 2563

1. ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2. ให้บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงิน

 อ่านต่อ


 26 มิถุนายน 2563

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563

 อ่านต่อ


 12 มิถุนายน 2563

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

2. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 อ่านต่อ


11 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 ปี 2563 (F45-3)

 อ่านต่อ


 8 พฤษภาคม 2563

แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด

 อ่านต่อ


 10 เมษายน 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการ ประจำปี 2563

 อ่านต่อ


 8 เมษายน 2563

แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

 อ่านต่อ


 8 เมษายน 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 อ่านต่อ


 8 เมษายน 2563

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 อ่านต่อ


 19 มีนาคม 2563

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563

 อ่านต่อ


 13 มีนาคม 2563

พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

 อ่านต่อ


 21 กุมภาพันธ์ 2563

1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

2.ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ

 อ่านต่อ


21 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2562(F45-3)

 อ่านต่อ


10 มกราคม 2563

ร่วมค้ำประกันบจ. โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ ให้กับบจ. โตโยโบะ (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารต่างๆ

 อ่านต่อ

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2562

 


25 ธันวาคม 2562

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

 อ่านต่อ


15 พฤศจิกายน 2562

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 อ่านต่อ


8 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3/2562(F45-3)

 อ่านต่อ


9 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2562(F45-3)

 อ่านต่อ


 9 กรกฎาคม 2562

แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท สหนำ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

 อ่านต่อ


 14 มิถุนายน 2562

ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อ ที่มีกับธนาคารต่าง ๆ

 อ่านต่อ


 17 พฤษภาคม 2562

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 อ่านต่อ


10 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 ปี 2562 (F45-3)

 อ่านต่อ


 7 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท

 อ่านต่อ


 25 เมษายน 2562

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เปลี่ยนแปลง)

 อ่านต่อ


 22 เมษายน 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ


 19 มีนาคม 2562

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562

 อ่านต่อ


 18 มีนาคม 2562

พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (แก้ไข)

 อ่านต่อ


 15 มีนาคม 2562

1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
2. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อ 
     ที่ได้รับจาก Transcosmos Inc.

 อ่านต่อ


 22 กุมภาพันธ์ 2562

พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

 อ่านต่อ


22 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3)

 อ่านต่อ


 11 มกราคม 2562

ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท  โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ  จำกัด

 อ่านต่อ

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2561


17 ธันวาคม 2561

สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท  ช้อป  โกลบอล   (ประเทศไทย)  จำกัด (แก้ไข)

 อ่านต่อ


14 ธันวาคม 2561

สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท  ช้อป  โกลบอล   (ประเทศไทย)  จำกัด

 อ่านต่อ


7 ธันวาคม 2561

แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท  Kyoshun Co., Ltd.   (ประเทศญี่ปุ่น)    และบริษัท  วิจัยและพัฒนาสหโอซูก้า  เอเชีย   จำกัด

 อ่านต่อ


6 ธันวาคม 2561

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

 อ่านต่อ


16 พฤศจิกายน 2561

1. ก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท

2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการ 
    พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี  2562 

 อ่านต่อ


9 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (F45-3)

 อ่านต่อ


12 ตุลาคม 2561

ขายหุ้นในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

 อ่านต่อ


28 กันยายน 2561

1. ซื้อหุ้นในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

2. แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จำกัด

 อ่านต่อ


10 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (F45-3)

อ่านต่อ


6 กรกฎาคม 2561

ขายหุ้นในบริษัท แหลมฉบังคลังสินค้า จำกัด

 อ่านต่อ


15 มิถุนายน 2561

ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 อ่านต่อ


11 พฤษภาคม 2561

1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

 อ่านต่อ


7 พฤษภาคม 2561

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท

 อ่านต่อ


4  พฤษภาคม 2561

        สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (F45-3)

 อ่านต่อ


23 เมษายน 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  53  ปี พ.ศ. 2561

 อ่านต่อ


20 เมษายน 2561

ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท  ทรานสคอสมอส  (ไทยแลนด์)  จำกัด

 อ่านต่อ


21 มีนาคม 2561

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ.2561

 อ่านต่อ


19 มีนาคม 2561

พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)

 อ่านต่อ


16 มีนาคม 2561

พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

 อ่านต่อ


27 กุมภาพันธ์ 2561

1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

2. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ซูรูฮะ  (ประเทศไทย)  จำกัด  ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ

3. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก 
Transcosmos  Inc.      

4. พิจารณาว่าจ้างบริษัท  เทรน  ไทม์  เทสต์  จำกัด  จัดหาคนเพื่อขายสินค้าออกงานต่างๆ  ของบริษัท 

 

 

 

 

 อ่านต่อ


23 กุมภาพันธ์ 2561

 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 (F45-3)

 อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2560


 19 ธันวาคม  2560

 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

 อ่านต่อ


 10 พฤศจิกายน 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561

 อ่านต่อ

 

 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 (แบบ ก.)

 อ่านต่อ

 

 

แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 (แบบ ข.)

 อ่านต่อ

 

 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 (แบบ ค.)

 อ่านต่อ


10 พฤศจิกายน 2560

1. ซื้อหุ้นในบริษัท Canchana International Co.,Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

 อ่านต่อ

 

2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 อ่านต่อ


3 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (F45-3)

อ่านต่อ


10 ตุลาคม 2560

ให้บริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด กู้ยืมเงิน

อ่านต่อ


15 กันยายน 2560

ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด

อ่านต่อ


8 กันยายน 2560

ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด

อ่านต่อ


11 สิงหาคม 2560

ลงทุนในบริษัท Nanan Cambo Solution Co., Ltd ( ราชอาณาจักรกัมพูชา )

อ่านต่อ


4 สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 ปี2560 (F45-3)

อ่านต่อ


17 กรกฏาคม 2560

ร่วมค้ำประกันบริษัทโตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ Sumitomo Mitsui Banking Corporation และ Mizuho Bank, Ltd.

อ่านต่อ


16 มิถุนายน 2560

ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

อ่านต่อ


12 พฤษภาคม 2560

 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (F45-3)

อ่านต่อ


8 พฤษภาคม 2560

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท

อ่านต่อ


24 เมษายน 2560

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ


22 มีนาคม 2560

 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ


17 กุมภาพันธ์ 2560

 1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก

 2. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

 3. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

อ่านต่อ


24 กุมภาพันธ์ 2560

1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

 

 

 

อ่านต่อ

 

2. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ

 

3. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc.


24 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3)

อ่านต่อ


13 มกราคม 2560

1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก

อ่านต่อ

 

2. ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2559


 27 ธันวาคม 2559

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

อ่านต่อ


14 ธันวาคม 2559

ซื้อหุ้นในบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ


11 พฤศจิกายน 2559

1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

 

2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 (แบบ ก.)

อ่านต่อ

 

3. แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 (แบบ ข.)

อ่านต่อ

 

4. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 (แบบ ค.)

อ่านต่อ


11 พฤศจิกายน 2559

1. แจ้งกรรมการบริษัทลาออก

อ่านต่อ

 

2. ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวในบริเวณบริษัท

อ่านต่อ

 

 3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

อ่านต่อ


04 พฤศจิกายน2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (F45-3)

อ่านต่อ


14 ตุลาคม 2559

แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยในประเทศฝรั่งเศส

อ่านต่อ


23 กันยายน 2559

แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท 4 พีเพิล ฟูดส์ จำกัด

อ่านต่อ


09 กันยายน 2559

1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อ

 

2. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

อ่านต่อ


31 พฤษภาคม 2559

แจ้งประธานกรรมการบริษัทลาออก แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

อ่านต่อ


08 สิงหาคม 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (F45-3)

อ่านต่อ


13 พฤษภาคม 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (F45-3)

อ่านต่อ


09 พฤษภาคม 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ


25 เมษายน 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3)

อ่านต่อ


22 เมษายน 2559

ซื้อหุ้นสามัญในบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด

อ่านต่อ


22 มีนาคม 2559

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ


15 มีนาคม 2559

1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

อ่านต่อ

 

2. ร่วมค้ำประกันบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับ Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)

อ่านต่อ


23 กุมภาพันธ์ 2559

1. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ซูรูฮะ  (ประเทศไทย)  จำกัด  ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง  คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ

อ่านต่อ

 

2. เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

อ่านต่อ

 

 3. พิจารณาจ่ายเงินปันผล  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
 (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

อ่านต่อ


23 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (F45-3)

อ่านต่อ


1 กุมภาพันธ์ 2559

ขายหุ้นในบริษัท ไทยคามาย่า จำกัด

อ่านต่อ


26 มกราคม 2559

ร่วมค้ำประกันให้กับบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2558


11 ธันวาคม 2558

วันหยุดประจำปี

อ่านต่อ


24 พฤศจิกายน 2558

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปีพ.ศ.255924 พฤศจิกายน 2558

อ่านต่อ


24 พฤศจิกายน 2558

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ.2559

 อ่านต่อ

 

แบบฟอร์ม :

1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)

 

อ่านต่อ

 

2. แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)

อ่านต่อ

 

3. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)

อ่านต่อ


06 พฤศจิกายน 2558

         สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (F45-3)

อ่านต่อ


07 สิงหาคม 2558

       

          สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (F45-3)

 

 

อ่านต่อ


08 พฤษภาคม 2558

       

          สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (F45-3)

 

 

อ่านต่อ


08 พฤษภาคม 2558

ลงทุนในบริษัทร่วมอิสระ

อ่านต่อ


18 พฤษภาคม 2558

แต่งตั้งกรรมการ

อ่านต่อ


27 เมษายน 2558

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558

อ่านต่อ


31 มีนาคม 2558

พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

อ่านต่อ


24 มีนาคม 2558

เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

อ่านต่อ


24 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นTh

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2557


16 ธันวาคม 2557

ซื้อหุ้นในบริษัท   สหโคเจน  จำกัด  (มหาชน)

อ่านต่อ


12 ธันวาคม 2557

ลงทุนใน  Tiger MK Logistics (Myanmar)  Co.,Ltd 

อ่านต่อ


8 ธันวาคม 2557

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

อ่านต่อ


15 สิงหาคม 2557

1. ลงทุนในบ.สห โตคิว

อ่านต่อ

 

2. แจ้งยกเลิกการลงทุนในบ.ไฟว์สตาร์ฯ

อ่านต่อ


23 กรกฎาคม 2557

ให้บริษัท ไหมทอง จำกัด กู้ยืมเงิน

อ่านต่อ


27 พฤษภาคม 2557

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

อ่านต่อ


02 พฤษภาคม 2557

ลงทุนในบริษัท Nanan Cambo Solution Co., Ltd ( ราชอาณาจักรกัมพูชา )

อ่านต่อ


23 เมษายน 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2557

อ่านต่อ


07 มีนาคม 2557

ซื้อหุ้นในบริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำกัด

อ่านต่อ


26 กุมภาพันธ์ 2557

ลงทุนในบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

อ่านต่อ


25 กุมภาพันธ์ 2557

1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

 

 

อ่านต่อ

 

 

 

2. จัดตั้งบริษัทย่อย

 

3. ร่วมค้ำประกันบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น


28 มกราคม 2557

ซื้อหุ้นในบริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2556


13 ธันวาคม 2556

ลงทุนในบริษัท อามี ดู มองค์ จำกัด ประเทศฝรั่งเศส

อ่านต่อ


28 พฤศจิกายน 2556

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

อ่านต่อ


 26 พฤศจิกายน 2556

ให้ สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2557
แบบฟอร์ม : 

 

 

อ่านต่อ

 

 

 

1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)

อ่านต่อ

 

2. แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)

อ่านต่อ

 

3. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.) 

อ่านต่อ


26 พฤศจิกายน 2556

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2557

 

 อ่านต่อ

 


27 สิงหาคม 2556

ก่อสร้างพร้อมตกแต่งห้องประชุมและห้องรับรองแขก ในอาคารสำนักงานบริษัท

อ่านต่อ


09 สิงหาคม 2556

สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนและลงทุนเพิ่มในบริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ่านต่อ


23 กรกฎาคม 2556

1.ร่วมลงทุนในบริษัท Thai President Foods(Hungary)Kft.

 

อ่านต่อ

 

 

2.ร่วมค้ำประกันบริษัท ซูรูฮะ(ประเทศไทย)จำกัด ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)


18 มิถุนายน 2556

ขายสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ให้กับบริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด

อ่านต่อ