งบการเงิน

256525642563256225612560255925582557255625552554255225512550

งบการเงินปี 2565


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

ดาวโหลด

 

งบการเงินปี 2564


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินประจำปี 2564

ดาวโหลด

 

งบการเงินปี 2563


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินประจำปี 2563

ดาวโหลด

 

งบการเงินปี 2562


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ดาวโหลด

 

 


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ดาวโหลด

 

 


 

งบการเงินประจำปี 2562

ดาวโหลด

 

 

งบการเงินปี 2561


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินประจำปี  2561

 

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2560


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินประจำปี  2560

 

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2559


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินประจำปี 2559

 

ดาวน์โหลด 

งบการเงิน 2558


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

 ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

 

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินประจำปี 2558

 

ดาวน์โหลด 

 

งบการเงิน 2557


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557  

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

รายงานประจำปี 2557

 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2556


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556  

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ปี 2556 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2555


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 

 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555  

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

ประจำปี 2555 

 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2554


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554  

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

ประจำปี 2554 

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2553


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553

   รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553  

 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

ประจำปี 2553 

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2552


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552  

 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

ประจำปี 2552 

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2551


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2551

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2551

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551  

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

ประจำปี 2551 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2550


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2550

  รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2550 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2550  

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด


 

ประจำปี 2550 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลด

2. งบดุล

ดาวน์โหลด

3. งบกำไรขาดทุน

ดาวน์โหลด

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

5. งบกระแสเงินสด

ดาวน์โหลด

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลด