Clip VDO ประชุมผู้ถือหุ้น

256325622561256025592558

คลิปวีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี 2563

คลิปวีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี 2562

คลิปวีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี 2561

คลิปวีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี 2560

คลิปวีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี 2559

คลิปวีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี 2558