หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

25642563256225612560255925582557255625552554255325522551

ปี 2564 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565


 

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

 

 

 

ปี 2563 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564


 

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

 

 

 

ปี 2562 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563


 

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

 

 

 

ปี 2561 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562


 

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

 

 

 

ปี 2560 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561


 

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

 

 

 

ปี 2559 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560


 

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

 

 

 

ปี 2558 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559


 

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

 

 

 

ปี 2557 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558


 

 • หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ก]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ข]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ค]

อ่านต่อ

 

ปี 2556 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557


 

 • หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ก]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ข]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ค]

อ่านต่อ

 

ปี 2555 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556


 

 • หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ก]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ข]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ค]

อ่านต่อ

 

ปี 2554 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555


 

 • หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ก]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ข]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ค]

อ่านต่อ

 

ปี 2553 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554


 

 • หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ก]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ข]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ค]

อ่านต่อ

 

ปี 2552 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2553


 

 • หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ก]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ข]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ค]

อ่านต่อ

 

ปี 2551 เสนอหลักเกณฑ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552


 

 • หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ก]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ข]

อ่านต่อ

 
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้น [แบบ ค]

อ่านต่อ