ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

                ความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของสินค้า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ ความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของสินค้า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการไม่มองข้ามและสรรสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต่อยอดผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำ เร็จอย่างยั่งยืน

                 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในการตอบสนองความพึงพอใจด้านสินค้าและบริการให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดยการจัดตั้ง “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบการด้วยการใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัยมาเติมเต็มการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ การดำ เนินงานของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นั้น ไม่ใช่แค่เพียงการตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาหรือรับข้อร้องเรียนเท่านั้น ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า

                จากนั้นบริษัทฯจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสอบถามเรื่องการลงทุน ไขข้อข้องใจ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

                 หากลูกค้าท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือคำติชม สามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2294-4999หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่ทางบริษัทฯ ได้จัดไว้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำ หน่ายสินค้าทั่วประเทศ สามารถนำส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องติดแสตมป์หรือส่ง e-mail มาที่ services@icc.co.th