ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

2562256125602559

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน 2562


1 ธันวาคม 2562

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563

 อ่านต่อ

อ่านต่อ

 

 

15 พฤศจิกายน2562

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 3/2562

 

 

15 สิงหาคม 2562

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 2/2562

 

 

28 มิถุนายน 2562

ICC พบผู้ลงทุนในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11”      อ่านต่อ สื่อวีดีทัศน์ พร้อมหนังสือ

 

27 มิถุนายน 2562

งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 – 30  มิถุนายน  2562

 อ่านต่อ

 

21 พฤษภาคม 2562

วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

 อ่านต่อ

 

15 พฤษภาคม 2562

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 1/2562

 

 

3 พฤษภาคม 2562

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2561

อ่านต่อ

 

2 พฤษภาคม 2561

วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น ICC

 

 

  22 เมษายน 2562

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562            

อ่านต่อ

 

20 มีนาคม 2562

 

วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 บนเว็บไซต์บริษัท

 

อ่านต่อเอกสารแนบ

 

14 มีนาคม 2562

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

 

14 มีนาคม 2562

วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น ICC

 

 

28 กุมภาพันธ์ 2562

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ปี 2561

 

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน 2561

 


1 ธันวาคม 2561

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562

 อ่านต่อ

อ่านต่อ

 

 

15 พฤศจิกายน 2561

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 3/2561

 

 

15 สิงหาคม 2561

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 2/2561

 

 

29 มิถุนายน 2561

ICC พบผู้ลงทุนในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10”      อ่านต่อ สื่อวีดีทัศน์ พร้อมหนังสือ

 

28 มิถุนายน 2561

งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

 อ่านต่อ

 

22 พฤษภาคม 2561

วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

 อ่านต่อ

 

15 พฤษภาคม 2561

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 1/2561

 

 

3 พฤษภาคม 2561

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2560

อ่านต่อ

 

2 พฤษภาคม 2561

วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น ICC

 

 

  23 เมษายน 2561

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561            

อ่านต่อ

 

21 มีนาคม 2561

 

วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 บนเว็บไซต์บริษัท

 

อ่านต่อเอกสารแนบ

 

15 มีนาคม 2561

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

 

14 มีนาคม 2561

วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น ICC

 

 

28 กุมภาพันธ์ 2561

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ปี 2560

 

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน 2560


1 ธันวาคม 2560

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

อ่านต่อ

 

 

15 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 3/2560

 

 

15 สิงหาคม 2560

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 2/2560

 

 

30 มิถุนายน 2560

ICC พบผู้ลงทุนในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่9”      อ่านต่อ สื่อวีดีทัศน์ พร้อมหนังสือ

 

23 พฤษภาคม 2560

วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

 อ่านต่อ

 

15 พฤษภาคม 2560

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 1/2560

 

 

4 พฤษภาคม 2560

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

อ่านต่อ

 

3 พฤษภาคม 2560

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2559

อ่านต่อ

 

28 เมษายน 2560

วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น ICC

 

 

24 เมษายน 2560

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

 

22 มีนาคม 2560

วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์บริษัท

 

อ่านต่อเอกสารแนบ

 

17 มีนาคม 2560

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

16 มีนาคม 2560

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

 

14 มีนาคม 2560

วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น ICC

 

 

28 กุมภาพันธ์ 2560

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ปี 2559

 

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน 2559


1 ธันวาคม 2559

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

 อ่านต่อ

อ่านต่อ 

 

 

15 พฤศจิกายน 2559

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 3/2559

 

 

15 สิงหาคม 2559

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 2/2559

 

 

1 กรกฎาคม 2559

ICC พบผู้ลงทุนในงาน “นักวิเคราะห์นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่8”

อ่านต่อ

 

24 พฤษภาคม 2559

วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

 อ่านต่อ

 

16 พฤษภาคม 2559

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 1/2560

 

 

9 พฤษภาคม 2560

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

อ่านต่อ

 

4 พฤษภาคม 2559

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2558

อ่านต่อ

 

29 เมษายน 2559

วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น ICC

 

 

25 เมษายน 2559

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

 

22 มีนาคม 2560

วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 บนเว็บไซต์บริษัท

 

อ่านต่อเอกสารแนบ

 

18 มีนาคม 2559

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

17 มีนาคม 2559

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

 

15 มีนาคม 2559

วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น ICC

 

 

29 กุมภาพันธ์ 2559

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ปี 2558