การประชุมผู้ถือหุ้น

2565256425632562256125602559255825572556255525542553255225512550

การประชุมผู้ถือหุ้น 2565


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ปี พ.ศ.2565 (ฉบับเต็ม)

อ่านต่อ

 
 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ปี พ.ศ.2565

อ่านต่อ

 
 • มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ

 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 26  เมษายน 2564  (วาระ 1)

อ่านต่อ

 

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยรายงาน 
    ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน  และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564 ซึ่งสามารถ
    เปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)  ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (วาระ 2, 3)

อ่านต่อ

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)

อ่านต่อ

 

4. นิยามกรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57  ปี พ.ศ. 2565 

อ่านต่อ

 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

10. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      ปี 2564

อ่านต่อ

 

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

อ่านต่อ

 

12. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2564


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ปี พ.ศ.2564 (ฉบับเต็ม)

อ่านต่อ

 
 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ

 
 • มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ

 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2563  (วาระ 1)

อ่านต่อ

 

2. รายงานประจำปี 2563 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน
     และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
     ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (วาระ 2, 3)

อ่านต่อ

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)

อ่านต่อ

 

4. นิยามกรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56  ปี พ.ศ. 2564 

อ่านต่อ

 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

10. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      ปี 2563

อ่านต่อ

 

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

อ่านต่อ

 

12. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2563


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ

 
 • มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ

 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2562  (วาระ 1)

อ่านต่อ

 

2. รายงานประจำปี 2562 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน
     และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
     ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (วาระ 2, 3)

อ่านต่อ

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)

อ่านต่อ

 

4. นิยามกรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55  ปี พ.ศ. 2563 

อ่านต่อ

 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

10. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      ปี 2562

อ่านต่อ

 

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

อ่านต่อ

 

12. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2562


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ.2562

อ่านต่อ

 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 23  เมษายน 2561  (วาระ 1)

อ่านต่อ

 

2. รายงานประจำปี 2561 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน
     และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
     ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (วาระ 2, 3)

อ่านต่อ

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)

อ่านต่อ

 

4. นิยามกรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54  ปี พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ

 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

10. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      ปี 2561

อ่านต่อ

 

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

อ่านต่อ

 

12. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2561


 

 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ.2561

อ่านต่อ

 

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ประจำปี 2560

อ่านต่อ

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน (วาระ5)

อ่านต่อ

 

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ.2561

อ่านต่อ

 

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 

11.รายงานประจำปี 2560

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2560


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ.2560

 อ่านต่อ

 

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ประจำปี 2559

อ่านต่อ

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน (วาระ5)

อ่านต่อ

 

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ.2560

อ่านต่อ

 

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 

11.รายงานประจำปี 2559

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2559


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ.2559

 อ่านต่อ

 

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประจำปี 2558

อ่านต่อ

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน (วาระ5)

อ่านต่อ

 

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ.2559

อ่านต่อ

 

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 

11.รายงานประจำปี 2558

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2558


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ.2558

 อ่านต่อ

 

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประจำปี 2557

อ่านต่อ

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน (วาระ5)

อ่านต่อ

 

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

 

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

 

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ.2558

อ่านต่อ

 

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

 

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 

11.รายงานประจำปี 2557

อ่านต่อ


 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ


 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

อ่านต่อ

การประชุมผู้ถือหุ้น 2557


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2557

อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ประจำปี 2556

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

อ่านต่อ

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2557

อ่านต่อ

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ

 • วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น

 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

อ่านต่อ

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 2556


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556

 อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2555

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

อ่านต่อ

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556

อ่านต่อ

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ

 • วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น

 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

อ่านต่อ

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 2555


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ปี พ.ศ.2555

อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

อ่านต่อ

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ.2555

อ่านต่อ

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ

 • วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้น

 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

อ่านต่อ

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 2554


 

 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2554

 อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

อ่านต่อ

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2554

อ่านต่อ

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 2553


 

 

 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ปี พ.ศ.2553

 อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552  (วาระ 1)

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )

อ่านต่อ

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

9. นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

อ่านต่อ

10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

12. หนังสือรายงานประจำปี 2552 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน(วาระ 2,3)

 

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

 อ่านต่อ

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

 อ่านต่อ

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 2552


 

 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ปี พ.ศ.2552 สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551  (วาระ 1)

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )

อ่านต่อ

3. นิยาม กรรมการอิสระ

อ่านต่อ

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

 

อ่านต่อ

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

อ่านต่อ

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

11. หนังสือรายงานประจำปี 2551 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน(วาระ 2,3)

 

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

อ่านต่อ

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อ่านต่อ

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 2551


 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ปี พ.ศ.2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550  (วาระ 1)

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )

อ่านต่อ

3. อกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

อ่านต่อ

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2551

อ่านต่อ

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

อ่านต่อ

10. หนังสือรายงานประจำปี 2550 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน (วาระ 2)

 

* เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551

อ่านต่อ

 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

 อ่านต่อ

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

 อ่านต่อ

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 2550


 

 

หนังสือบอกกล่าวการประชุม

 

 • หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ปี พ.ศ.2550 สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 อ่านต่อ

1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549  (วาระ 5.1)

อ่านต่อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )

อ่านต่อ

3. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม (วาระ 7)

อ่านต่อ

4. อกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

อ่านต่อ

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

6. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ

7.หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

อ่านต่อ

8. หนังสือรายงานประจำปี 2549 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน

 

  * เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550

อ่านต่อ

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

 

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

 อ่านต่อ

* หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

 อ่านต่อ