แบบ 56-1

256325622561256025592558255725562555255425532552255125502549

แบบ 56-1 ปี 2563

แบบ 56-1 ปี 2562

แบบ 56-1 ปี 2561

แบบ 56-1 ปี 2560

แบบ 56-1 ปี 2559


 

สารบัญ

 

ดาวน์โหลด

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ดาวน์โหลด

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

8. โครงสร้างการจัดการ

ดาวน์โหลด

9. การกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

12. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ดาวน์โหลด

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 4

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 5

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2558


 

สารบัญ

 

ดาวน์โหลด

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ดาวน์โหลด

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

8. โครงสร้างการจัดการ

ดาวน์โหลด

9. การกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

12. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ดาวน์โหลด

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 4

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 5

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2557


 

สารบัญ

 

ดาวน์โหลด

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ดาวน์โหลด

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

8.โครงสร้างการจัดการ

ดาวน์โหลด

9. การกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

12. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ดาวน์โหลด

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ [MD&A]

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 4

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2556


 

สารบัญ

 

ดาวน์โหลด

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ดาวน์โหลด

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

8. โครงสร้างการจัดการ

ดาวน์โหลด

9. การกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

12. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ดาวน์โหลด

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ [MD&A]

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 4

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2555


 

สารบัญ

 

ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 

        1. ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด

        2. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

        3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

                  การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2555

                         ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

                                       1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

                                       2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

                                       3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

 

        5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

        7. โครงสร้างเงินทุน

ดาวน์โหลด

        8. การจัดการ

ดาวน์โหลด

                 1. โครงสร้างการจัดการ

                 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

                 3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

                 4. การกำกับดูแลกิจการ

                 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

                 6. บุคคลากร

 

        9. การควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

        10. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

        11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

                         1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

                         2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

                         3. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต

                         4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 

        12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ดาวน์โหลด

        เอกสารแนบ 1 :

 

                 รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

 

                            1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ดาวน์โหลด

                            2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

        เอกสารแนบ 2 :

 

                 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ดาวน์โหลด

        เอกสารแนบ 3 :

 

                 อื่นๆ

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2554


 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 

        1. ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด

        2. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

        3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

                  การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2551

                         ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

                                       1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

                                       2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

                                       3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

 

        5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

        7. โครงสร้างเงินทุน

ดาวน์โหลด

        8. การจัดการ

ดาวน์โหลด

                 1. โครงสร้างการจัดการ

                 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

                 3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

                 4. การกำกับดูแลกิจการ

                 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

                 6. บุคคลากร

 

        9. การควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

        10. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

        11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

                         1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

                         2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

                         3. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต

                         4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 

        12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

        เอกสารแนบ 1 :

ดาวน์โหลด

                 รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

 

                            1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ดาวน์โหลด

                            2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

        เอกสารแนบ 2 :

 

                 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3 :

 

อื่นๆ

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2553


 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 

        1. ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด

        2. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

        3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

                  การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2551

                         ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

                                       1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

                                       2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

                                       3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

 

        5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

        7. โครงสร้างเงินทุน

ดาวน์โหลด

        8. การจัดการ

ดาวน์โหลด

                 1. โครงสร้างการจัดการ

                 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

                 3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

                 4. การกำกับดูแลกิจการ

                 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

                 6. บุคคลากร

 

        9. การควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

        10. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

        11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

 

ดาวน์โหลด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

                         1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

                         2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

                         3. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต

                         4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 

        12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

        เอกสารแนบ 1 :

ดาวน์โหลด

                 รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

 

                            1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ดาวน์โหลด

                            2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

        เอกสารแนบ 2 :

 

                 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3 :

 

อื่นๆ

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2552


 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 

        1. ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด

        2. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

        3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

                  การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2551

                         ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

                                       1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

                                       2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

                                       3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

 

        5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

        7. โครงสร้างเงินทุน

ดาวน์โหลด

        8. การจัดการ

ดาวน์โหลด

                 1. โครงสร้างการจัดการ

                 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

                 3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

                 4. การกำกับดูแลกิจการ

                 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

                 6. บุคคลากร

 

        9. การควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

        10. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

        11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

 

ดาวน์โหลด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

                         1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

                         2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

                         3. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต

                         4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 

        12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

        เอกสารแนบ 1 :

ดาวน์โหลด

                 รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

 

                            1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ดาวน์โหลด

                            2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

        เอกสารแนบ 2 :

 

                 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2551


 

สารบัญ

 

 

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 

        1. ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด

        2. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

        3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

                  การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี

                         ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

                                       1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

                                       2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

                                       3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

 

        5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

        6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

        7. โครงสร้างเงินทุน

ดาวน์โหลด

        8. การจัดการ

ดาวน์โหลด

                 1. โครงสร้างการจัดการ

                 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

                 3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

                 4. การกำกับดูแลกิจการ

                 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

                 6. บุคคลากร

 

        9. การควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

        10. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

        11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

                         1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

                         2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

                         3. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต

                         4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 

        12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

        เอกสารแนบ 1 :

 

                 รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ดาวน์โหลด

                            1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ดาวน์โหลด

                            2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

        เอกสารแนบ 2 :

 

                 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2550


 

สารบัญ

 

ดาวน์โหลด

1. ข้อมูลสรุป

ดาวน์โหลด

2. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ดาวน์โหลด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

5. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

6. การวิจัยและพัฒนา

ดาวน์โหลด

7. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

8. โครงการในอนาคต

ดาวน์โหลด

9. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

10. โครงสร้างเงินทุน

ดาวน์โหลด

11. โครงสร้างการจัดองค์กร

ดาวน์โหลด

12. การควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

13. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

14. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

16. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ดาวน์โหลด

17. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ดาวน์โหลด

18. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ดาวน์โหลด

19. อื่น ๆ

ดาวน์โหลด

 

แบบ 56-1 ปี 2549


 

สารบัญ

 

ดาวน์โหลด

1. ข้อมูลสรุป

ดาวน์โหลด

2. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ดาวน์โหลด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

5. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

6. การวิจัยและพัฒนา

ดาวน์โหลด

7. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

8. โครงการในอนาคต

ดาวน์โหลด

9. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ดาวน์โหลด

10. โครงสร้างเงินทุน

ดาวน์โหลด

11. โครงสร้างการจัดองค์กร

ดาวน์โหลด

12. การควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

13. รายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

14. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

16. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ดาวน์โหลด

17. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ดาวน์โหลด

18. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ดาวน์โหลด

19. อื่น ๆ

ดาวน์โหลด